Francúzskych partizánov 5666, Martin

0907 562 784

Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU BEAUTY POINT MARTIN S.R.O.

 

1. SPOLOČNOSŤ BEAUTY POINT MARTIN S.R.O. A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1. Spoločnosť Beauty POINT Martin s.r.o., IČO: 48 092 509, so sídlom na adrese Francúzskych partizánov 5666, 036 08 Martin, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Odd. Sro, Vložka č. 65520/L (ďalej len „spoločnosť“), je prevádzkovateľom svadobného salóna a požičovne šiat a organizátorom podujatí a súťaží v oblasti svadobnej a spoločenskej módy a doplnkov či doplnkových služieb. Spoločnosť spracúva osobné údaje svojich zákazníkov – dotknutých osôb. Dotknutými osobami sú:

zákazníci – fyzické osoby, ktoré si prostredníctvom webovej stránky www.salonbeautypoint.sk, telefonicky, emailom, správou alebo osobne v sídle spoločnosti rezervujú termín na skúšanie svadobného alebo spoločenského odevu alebo služby,

zákazníci – fyzické osoby, ktoré si osobne v sídle spoločnosti rezervujú alebo zakúpia svadobný alebo spoločenský odev, doplnky alebo doplnkovú službu,

zákazníci – fyzické osoby, ktoré si kúpia poukaz, ktorý túto osobu alebo tretiu osobu oprávňuje na využitie služby svadobného salónu a požičovne šiat

(ďalej tiež „zákazníci“) a osoby vstupujúce do monitorovaných priestorov spoločnosti.

1.2. Kontaktné údaje Spoločnosti: e-mail: ugorcakova@beautypoint-martin.sk, tel. č.: +421 907 562 784, adresa: Francúzskych partizánov 5666, 036 08 Martin.

1.3. Za spracúvanie osobných údajov sa považuje akákoľvek činnosť alebo súbor činností s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktorá sa vykonáva pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie osobných údajov.

1.4. Pri spracúvaní osobných údajov Spoločnosť ako prevádzkovateľ osobných údajov zodpovedá za dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky a ďalej nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

1.5. Pri spracúvaní osobných údajov Spoločnosť zaviedla a dodržiava všeobecne uznávané štandardy technických a organizačných opatrení a ďalšie opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie maximálneho zabezpečenia pri spracúvaní osobných údajov. Spoločnosť od svojich zamestnancov vyžaduje, aby tieto pravidlá dodržiavali v rámci svojich každodenných pracovných aktivít.

 

2. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Spoločnosť spracúva osobné údaje predovšetkým na účely – uzatvorenia a plnenia zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou, – plnenia právnych povinností a na účely oprávnených záujmov spoločnosti, – vedenia objednávok zákazníkov, – vedenia databázy zákazníkov a štatistík na účely vyhodnocovania, zachovávania a zlepšovania vzťahov s nimi a vyvíjania svojich služieb a produktov, – zasielania informácií a obchodných oznámení zákazníkom (marketingové účely), – uchovávania záznamov kroniky, – verejnej prezentácie spoločnosti, – ochrany majetku spoločnosti.

2.2. Osobné údaje Spoločnosť spracúva v listinnej alebo elektronickej podobe. Na základe týchto údajov nie sú realizované žiadne rozhodnutia výlučne automatizovanými prostriedkami.

 

3. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZÁKAZNÍCI SPOLOČNOSTI BEAUTY POINT MARTIN S.R.O. POSKYTUJÚ

3.1. Osobné údaje, ktoré zákazníci – fyzické osoby spoločnosti pri rezervácií termínu, objednávke tovaru či služby, alebo nákupe poukážok poskytujú, sú uvedené v objednávkovom formulári alebo v Dohode o zapožičaní šiat a doplnkov. Ide predovšetkým o meno, priezvisko, telefonický kontakt, korešpondenčnú adresu, prípadne mailovú adresu.

3.2. Zákazník je povinný uvádzať presné a úplné osobné údaje.

 

4. MONITOROVANIE PRIESTOROV KAMEROVÝM SYSTÉMOM

4.1. Osoby vstupujúce do budovy Beauty POINT a priestorov svadobného salóna Beauty POINT Martin môžu byť zachytené na obrazových záznamoch – fotografiách alebo videách, ktoré spoločnosť zaznamenáva najmä pre účely bezpečnosti osôb a majetku. Tieto záznamy však môžu byť použité aj na účely verejnej prezentácie spoločnosti a v rámci služieb budovy Beauty POINT. Osoby vstupujúce do monitorovaných priestorov sú na túto skutočnosť upozornené.

 

5. OSOBNÉ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA, KTORÉ JE SPOLOČNOSŤ OPRÁVNENÁ SPRACÚVAŤ BEZ SÚHLASU ZÁKAZNÍKA

5.1. Osobné údaje je spoločnosť oprávnená spracúvať na základe právnych dôvodov, ktorými môže byť plnenie zmluvy uzatvorenej so zákazníkom a plnenie povinností s tým súvisiacich (napr. vybavovanie objednávok či reklamácií), plnenie právnej povinnosti spoločnosti alebo oprávnený záujem spoločnosti. V prípade, že spoločnosť nemôže spracúvanie založiť na žiadnom vyššie uvedenom právnom dôvode, potrebuje súhlas zákazníka, aby mohla spracúvanie vykonávať.

5.2. Po skončení zmluvného vzťahu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje zákazníka len na dobu nevyhnutnú na vysporiadanie vzájomných práv a povinností spoločnosti a zákazníka.

 

6. SÚHLAS ZÁKAZNÍKA SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOBA POSKYTNUTIA SÚHLASU

6.1. Zákazník má možnosť spoločnosti udeliť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov predovšetkým na účely – vedenia objednávok zákazníkov, – vedenia databázy zákazníkov a štatistík na účely vyhodnocovania, zachovávania a zlepšovania vzťahov s nimi a vyvíjania svojich služieb a produktov, – zasielania informácií a obchodných oznámení zákazníkom (marketingové účely), – uchovávania záznamov kroniky, – verejnej prezentácie spoločnosti, – ochrany majetku spoločnosti.

6.2. Súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytuje zákazník slobodne, jeho udelenie nevyplýva zo žiadnej právnej povinnosti. Ak je zákazník mladší ako 15 rokov, vyžaduje sa súhlas jeho zákonného zástupcu.

6.3. Súhlas zákazník udeľuje s účinnosťou od dátumu vypísania záväznej objednávky alebo Dohody o zapožičaní šiat a doplnkov, alebo v deň vyplnenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov v listinnej forme. Súhlas zákazník udeľuje do jeho odvolania. V prípade, že skôr ako zákazník súhlas odvolá, už nebude existovať legitímny účel na spracúvanie jeho osobných údajov, tieto osobné údaje spoločnosť zlikviduje. 

 

7. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÝM MôŽU BYŤ OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPNENÉ ALEBO ODOVZDANÉ

7.1. Spoločnosť osobné údaje neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou prevádzok v rámci skupiny Beauty POINT, t.j. prevádzky aktuálne poskytujúce služby na I. a II. NP budovy Beauty POINT na adrese Francúzskych partizánov 5666, 036 08 Martin.

7.2. Údaje môže spoločnosť poskytovať aj príjemcovi alebo sprostredkovateľovi osobných údajov, ktorým môže byť osoba podnikajúca v oblasti PR, marketingových a reklamných služieb, poskytovateľ právnych, účtovných, IT alebo obdobných služieb, poisťovňa pri riešení poistných udalostí, prípadne veľtrh alebo výstava svadobných alebo spoločenských udalostí na ktorej sa spoločnosť zúčastní.

 

8. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

8.1. Zákazník má všetky práva vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.2. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti požadovať informácie o tom, či jeho osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch spoločnosti spracúvané, z akého zdroja boli jeho osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene. Spoločnosť informácie poskytne bez zbytočného odkladu za primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

8.3. Zákazník má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako tie, na ktoré boli osobné údaje poskytnuté, a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jeho práv a právom chránených záujmov, ak je táto námietka oprávnená.

8.4. Zákazník má právo požadovať od spoločnosti prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, obmedzenie spracúvania alebo likvidáciu.

8.5. Zákazník môže kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov bez akýchkoľvek sankcií. Ak zákazník súhlas odvolá, nie je tým dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred týmto odvolaním.

8.6. Zákazník má právo podať podnet alebo sťažnosť, prípadne požiadať o konzultáciu v oblasti ochrany údajov orgán dozoru nad dodržiavaním zákonom stanovených povinností pri spracúvaní osobných údajov, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov So sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 2 Tel.: 02/323 132 14 Web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Tieto informácie o ochrane osobných údajov nadobúdajú právoplatnosť a účinnosť 1.5.2018 a môžu byť priebežne aktualizované.

 

Beauty POINT Martin s.r.o.